Hehehe Spam

Aufrufe: 3     Aktiv: vor 1 Tag, 20 Stunden

0
Sfhrshfshsfsfjsfbfasfbfsnfsnsgjgsjsgsgtsjfshardahwbdgxhgggdgfbfhfhfhfhrhhfhrhdhfhfvdgdgdgdhfbcnyhsfncycyngynnxvynvycnbcyncyjcbb, n yn yjgnjtnfjssgndnsgnsfnsgjsgsjgsfsjgjsFHBFyfnfynfnyyvngnyjfsgsvsjsvyn yn ,njyyvy yj y ,jzdnvyjgsnzejdjgsjyvsgjgjssgjjgsyvjjsffjsngyngygnygynyfjgygsjCHcyncnyjC
Diese Frage melden (1)
gefragt

Lehrer/Professor, Punkte: 10

Leider scheint diese Frage Unstimmigkeiten zu enthalten und muss korrigiert werden. Spammer wurde bereits informiert.